{:pl}

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://old-town.com.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Formularze kontaktowe

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają dwóch tygodniach.

Ciasteczka

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji

{:}{:en}

Who we are

Our website address is: https://old-town.com.pl.

What personal data we collect and why we collect it

Contact forms

If you leave a comment on our site, you will be able to choose to save your name, email address and website address in cookies, so that when you write more comments, the above information will be conveniently completed. These cookies expire in two weeks.

Cookie

If you visit the login page, we will create a temporary cookie to check if your browser accepts cookies. This cookie does not contain any personal data and will be thrown when you close your browser.

When logging in, we additionally create several cookies needed to save your login information and selected screen options. Login cookies expire after two days, and screen options after a year. If you check the „Remember me” option, the login will expire after two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be deleted.

If you modify or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie does not contain any personal data, simply pointing to the ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other sites

Articles on this site may contain embedded content (e.g., movies, pictures, articles, etc.). Embedded content from other websites behave in a similar way as if the user had visited a specific site directly.

Sites can collect information about you, use cookies, attach additional external tracking systems, and monitor your interactions with embedded material, including tracking your interactions with embedded material if you have an account and are logged in to that site.

Statistics analysis

Who we share data with

How long we keep your data

If you leave a comment, its content and metadata will be kept indefinitely. Thanks to this, we are able to recognize and approve subsequent comments automatically, without sending them for each moderation.

For users who have registered on our website (if any), we also store personal information entered in the profile. Each user can view, correct or delete their personal information at any time (not including the username, which cannot be changed). Site administrators can also view and modify this information.

What rights do you have for your data

If you have a user account or have added comments on this site, you can request delivery of a file with an exported set of your personal data in our possession, including all of the information provided by you. You can also request that we delete all of your personal data in our possession. This does not apply to any data that we are required to keep for administrative, legal or security reasons.

Where we send data

Guest comments can be checked using the automatic spam detection service.

Your contact details

Additional information

How do we protect your data?

What are the procedures in force for{:}